work03_image

KATO Shoji web site

Cliant : KATO Shoji
Direction : YUTA HORI
Design : KEISUKE TOTSUKA
Mark up : MASAYUKI NAKANO

Flash : DAISUKE YOSHIDA